AMWW

Multicultural Access
& Referral Services

Multicultural Access and Referral Services – MARS

As you get older you may have difficulties managing your daily activities.
The Australian Aged Care system provide different levels of services, which include Home Support Program and Home Care Packages. These services provide the opportunity to live independently at home.

MARS provides FREE assistance to older people aged 65+ and carers from a Non-English speaking background, residing in Bankstown, Fairfield and Liverpool Area.

  • We provide advice, information and support in Macedonian and English language
  • We help you identify services that you may need
  • We assist you to get referred to My Aged Care
  • We search available services within other organisations and we advocate on you behalf
  • We support you as you start to use the services

Contact our Link Worker – Lihnida on 0405 388 894 or 8591 1341 to discuss your options and eligibility, how to access services and how we could assist you through the process.

Мултикултурна служба за пристап до услуги и упатување – MARS

Како што старееме, можеби ни станува потешко да ги вршиме секојдневните активности.
Австралискиот систем за помош на луѓе во години нуди различни степени на услуги, како Програма за помош дома (Home Support Program) и Пакет услуги за нега дома (Home Care Packages). Со помош на овие услуги ќе бидете во можност да продолжите да живеете самостојно во својот дом.

MARS им нуди БЕСПЛАТНА помош на постарите изнемоштени лица над 65 години и на негувателите од не-англиско говорно потекло кои што живеат во подрачјето на Bankstown, Fairfield and Liverpool.

  • Нудиме совети, информации и поддршка на македонски и англиски јазик
  • Ви помагаме да ги одберете услугите кои можеби ви се потребни
  • Ви помагаме да бидете упатени до My Aged Care
  • Ги бараме услугите што се на располагање во други организации и ве застапуваме
  • Ви нудиме поддршка кога ќе почнете да ги користите сервисите

Контактирајте ја нашата службеничка за врски со клиентите – Лихнида на 0405 388 894 или 8591 1341 за да разговарате кои се вашите можностите и право на услуги, како да дојдете до услугите и како можеме да ви помогнеме во текот на процесот.